Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

· Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační systém na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Rezervace je poskytována pouze skupinově pro celý objekt.
 • Rezervaci dělá jedna osoba za celou skupinu, která následně odpovídá za úhradu faktury a dodržování ubytovacího řádu.
 • Ubytovat lze maximálně 17 osob (počet lůžek v objektu) (dítě do 2 let bez nároku na lůžku je možné, ale je nutné na tuto skutečnost upozornit předem při rezervaci.
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem a ubytovatel si vyhrazuje právo na příplatek za úklid.
 • Rezervace a fakturace je prováděna za celý objekt a skupinu, skutečný počet hostů nemá vliv na cenu ubytování.
 • Rezervace se stává závaznou po uhrazení pobytu do data splatnosti uvedené na faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.
 • Cena za ubytování se hradí převodem na účet před začátkem zahájení pobytu.
 • Neuhrazením faktury do data splatnosti je rezervace automaticky zrušena.

· Ceny ubytování, ceny služeb

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií, místní poplatky za ubytování a DPH, povlečení (bez ručníků).
 • Stravování není nabízeno a není možné jej přikoupit - k dispozici je vybavená kuchyně, chladnička a nádobí pro všechny ubytované osoby.
 • Během pobytu není prováděn úklid.

· Storno podmínky

 • Storno je řešeno vždy za celou rezervaci, objekt a skupinu hostů.
 • Změna počtu hostů ve skupině není předmětem storno poplatků a není důvodem ke změně ceny.
 • Při zrušení závazné rezervace více než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu je platba vrácena v plné výši.
 • Při zrušení závazné rezervace méně než 30 dnů a víc než 15 dnů před plánovaným začátkem pobytu je platba vrácena ve výši 75%.
 • Při zrušení závazné rezervace méně než 15 a více než 7 dnů před plánovaným začátkem pobytu je platba vrácena ve výši 50%.
 • Při zrušení závazné rezervace méně než 7 dnů před plánovaným začátkem pobytu nebude platba vrácena v plné výši.

· Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem).
 • Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 - 17:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.
 • Před Vaším pobytem je objekt desinfikován pomocí generátoru ozónu.  Po ukončení desinfekce je nutné nechat objekt minimálně 60 minut vyvětrat. Dodržujte prosím stanovený čas příjezdu

· Pravidla ubytování

 • Ubytovaní mají právo užívat pokoje, kuchyňku v podkroví, společenskou místnost dále prostranství za objektem, vyhrazené místo na uložení kol.
 • Parkování je možné na veřejném parkovišti.
 • V celém objektu je zakázáno kouřit.
 • Do ubytovacích prostor, vybavených koberci, je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.
 • V objektu je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče.
 • Při odchodu z pokoje je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okno a uzamknout dveře.
 • Kola, kočárky a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v "kolárně". Tato místnost se zamyká klíčem, který má každý ubytovaný k dispozici. Ubytovaný je povinen vždy tento prostor po svém odchodu uzamknout. Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat skupinu z technických důvodů v objetu. V takovém případě náleží hostům vrácení úhrady v plné výši. Pokud z technických důvodů dojde ke zrušení pobytu v termínu kratším než 7 dnů před nástupem, náleží ubytovaným navíc odškodné ve výši 10% z ceny pobytu.